Роменська районна рада
Офіційний сайт
23 Травня 2024 р.
Герб України

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної ради

від 24.05.2012   № 7-к

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

у виконавчому апараті районної ради

 

 Загальні положення

 1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої-сьомої категорії посад у виконавчому апараті районної ради (далі конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
 2. Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови,секретаря та членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії входять працівники загального відділу, відділу правового забезпечення й інших структурних підрозділів виконавчого апарату.

 1. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті , а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 1. Умови проведення конкурсу у виконавчому апараті районної ради відповідно до цього Порядку визначаються головою районної ради, який призначає на посади та звільняє посадових осіб місцевого самоврядування.  Рішення про проведення конкурсу приймається ним за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.
 2.  До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

 1. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).
 2.  Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення районної ради про проведення конкурсу в пресі  або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим типовим професійно-кваліфікаційним характеристикам посадових осіб місцевого самоврядування;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 1. Конкурсна комісія районної ради зобов'язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в газеті ,,Вісті Роменщини” або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників районної ради.
 2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що  інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається загальним відділом додатково;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені районною радою згідно з типовим професійно-кваліфікаційним характеристикам посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

 1. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою районної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку  конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України ,,Про засади запобігання і протидії корупції”;

копію документа, що посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у районній раді та бажають взяти в ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

 1. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
 2. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
 3. Загальний відділ виконавчого апарату перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів.
 4. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 1. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в загальному відділі виконавчого апарату.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 1. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
 2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, а загальний відділ повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
 3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та ,,Про службу в органах місцевого самоврядування”, ,,Про засади запобігання і протидії  корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та структурних підрозділів виконавчого апарату.
 4. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у районній раді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів затверджується головою районної ради відповідно до цього Порядку.
 5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів  іспиту  та  співбесіди  з  кандидатами,  які  успішно  склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути  рекомендовані  для  зарахування  до  кадрового  резерву  в районній раді та протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 1. Якщо жодного з кандидатів конкурсною комісією не рекомендовано  для зайняття вакантної посади, то оголошується повторний конкурс.
 2. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
 3. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 1. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії та подається голові районної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
 2. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я, затверджену Міністерством охорони здоров’я України.

 1. Рішення про призначення кандидата на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування приймається за результатами спеціальної перевірки.

 1. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
 1. Рішення  голови  районної  ради.