Роменська районна рада
Офіційний сайт
04 Грудня 2021 р.
Герб України

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

організаційного відділу  виконавчого апарату Роменської районної ради

Основними завданнями організаційного відділу виконавчого апарату районної ради є:

організаційне забезпечення діяльності районної ради, її  органів  та депутатів;

організаційне забезпечення сесійних засідань районної ради;

організація роботи постійних комісій районної ради з питань освіти, сім’ї, молоді, спорту, розвитку культури і туризму та з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення законності, правопорядку та інформаційної політики;

надання допомоги депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, підготовка  довідково-інформаційних та інших матеріалів  для  звітів перед виборцями щодо роботи в раді, постійних комісіях, депутатських фракціях;

організація навчання депутатів районної ради;

підготовка проектів розпоряджень голови районної ради, рішень районної ради, її президії з питань, що належать до компетенції відділу;

надання методичної та практичної допомоги сільським радам у виконанні ними відповідних повноважень;

надання обласній раді інформації про суспільно-політичні та культурні    заходи, що відбуваються в районі;

узагальнення інформації щодо вільних виборчих округів у місцевих радах, вакансій сільських голів та секретарів сільських рад;

інформування керівництва районної ради про результати проміжних виборів депутатів сільських рад та позачергових виборів сільських голів;

здійснення передплати періодичних  видань для виконавчого апарату районної ради.

організація роботи згідно з Законом України ,,Про захист персональних даних”;

виконання  інших завдань, покладених на відділ головою районної ради, його заступником,  керуючим справами виконавчого апарату.


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

загального відділу  виконавчого апарату Роменської районної ради

Основними завданнями загального відділу виконавчого апарату районної ради є:

здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності виконавчого апарату, пленарних засідань районної ради;

організація належної системи ведення діловодства у виконавчому апараті відповідно до єдиного порядку документування та роботи з документами;

забезпечення технічного контролю за строками проходження та виконання службових документів у районній раді;

підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної ради з питань, що  належать до компетенції загального відділу;

забезпечення надання інформації на запити, що надходять до районної ради, згідно з порядком опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації;

проведення архівної роботи;

надання методичної допомоги структурним підрозділам районної ради та сільським радам з питань організації та ведення діловодства, звернення громадян і кадрових питань;

організація роботи згідно з Законом України ,,Про захист персональних даних”;

виконання  інших завдань, покладених на відділ головою районної ради, його заступником, керуючим справами виконавчого апарату.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу фінансово-господарської діяльності виконавчого апарату 

Роменської районної ради

Основними завданнями відділу фінансово-господарської діяльності  виконавчого апарату районної ради є:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної ради та складання звітності;

відображення в документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції та результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та в повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю та рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів  кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських резервів.


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу правового забезпечення виконавчого апарату Роменської районної ради

Основними завданнями відділу правового забезпечення виконавчого апарату районної ради є:

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних актів районною радою, виконавчим апаратом та їх посадовими особами;

правове забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;

забезпечення правильного застосування законодавства, участь у підготовці проектів розпорядчих документів, договорів (контрактів), інших правочинів та їх візування;

розгляд проектів актів, що надійшли для погодження, підготовка  письмових висновків чи зауважень до них. Проведення разом з іншими  органами  ради роботи по перегляду актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства,  підготовка пропозицій щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

розроблення проектів та проведення експертизи на відповідність законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, що пропонуються до прийняття, візування їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів відповідно до регламенту роботи районної ради;

облік і накопичення текстів законодавчих актів та підтримка їх у контрольному стані;

здійснення інформаційно-довідкової роботи та надання консультативної допомоги з питань законодавства працівникам виконавчого апарату районної ради;

надання правової методичної, консультативної та іншої практичної допомоги органам та посадовим особам місцевого самоврядування в межах своєї компетенції;

вивчення, аналіз надісланих районній раді проектів законів, указів, постанов, розпоряджень, узагальнення пропозицій та зауважень до них та підготовка відповідної інформації;

участь в організації і проведенні роботи по підвищенню рівня правових знань посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та працівників виконавчого апарату районної ради, інформування про чинне законодавство, роз'яснення існуючої практики його застосування;

участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень;

підготовка та візування  проектів договорів, що укладаються районною радою;

контроль за виконанням укладених договорів (крім договорів, що стосуються майна спільної власності територіальних громад, міжбюджетних трансфертів та договорів на оплату наданих послуг районній раді);

представлення у встановленому законодавством порядку інтересів районної ради у судових органах;

виконання інших доручень голови та заступника голови районної ради.


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу з питань бюджету, комунальної власності  та земельних відносин виконавчого апарату Роменської районної ради

Основними завданнями відділу з питань бюджету, комунальної власності та земельних відносин виконавчого апарату районної ради є:

підготовка аналітичних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку району;

участь у підготовці проектів районного бюджету, програм економічного та соціального розвитку, здійснення контролю за їх виконанням;

вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду щодо пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини бюджетів усіх рівнів;

організація роботи постійних комісій районної ради з питань бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, підприємництва та зайнятості населення, з питань промисловості, будівництва, комунальної власності, розвитку комунального господарства, транспорту та зв’язку, з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища;

економічне обґрунтування питань, що відносяться до компетенції відділу та вносяться на розгляд постійних комісій районної ради;

ведення обліку майна та об’єктів, що перебувають у спільній власності сільських рад району, підготовка проектів рішень з питань комунальної власності;

контроль виконання законодавства в питаннях управління майном, використання та приватизації майна всіх форм власності на території району;

здійснення контролю за ефективністю використання та збереженням комунального майна;

здійснення координації земельних питань і питань охорони навколишнього природного середовища на території району;

надання методичної та практичної допомоги сільським радам у виконанні ними відповідних повноважень у питаннях використання земельних угідь, проведенні земельної реформи;

встановлення, налагодження та обслуговування програмного  забезпечення, підтримання оптимального рівня функціонування локальної мережі;

забезпечення електронного зв’язку між обласною та районною радою та між районною і сільськими радами району;

здійснення діагностики та оцінки стану комп`ютерної техніки, забезпечення своєчасного ремонту і модернізації;

контроль за рівнем антивірусного захисту і безпеки локальної мережі;

надання практичної допомоги користувачам при роботі в мережі Інтернет та в локальній мережі;

підтримання  функціонування спільного сайту органів влади району, оновлення   Інтернет - ресурсу та своєчасне його наповнення матеріалами;

виконання профілактичної роботи по підтримці технічних засобів виконавчого  апарату в робочому стані, а в разі необхідності їх ремонт у тому числі із залученням спеціалізованих організацій;

здійснення супроводу договорів зі сторонніми  організаціями, що надають  послуги з комунікаційного, програмного й  апаратного оснащення.